Menu

Podmínky používání internetových stránek

OBECNÁ USTANOVENÍ
Provozovatelem internetových stránek www.usasports.cz je společnost GG VIEW s.r.o., se sídlem Praha 1, Petrská 1426/1, IČ 02684403 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.
Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, v jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách vyjma většiny fotografií, které spadají pod vlastní licenci dle autorského zákona.
Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.usasports.cz (dále jen podmínky). Internetové stránky www.usasports.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.
 
ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ
Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.usasports.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele.
 
Uživatel se zavazuje, že zejména nebude: 
  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek  nebo je jinak zneužívat
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů
  • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam)
  • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy
  • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů 
  • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti 
  • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky
 
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE
Obsah internetových stránek www.usasports.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak.
 
Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. 
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.usasports.cz.
 
Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.usasports.cz.
 
Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.usasports.cz.
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Přístup na stránky www.usasports.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.
 
Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů či návštěníků.
 
Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.
 
Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění.
Podmínky byly zveřejněny dne 1.5.2014.